Advertisement
SKIP THIS
वडा कार्यालयले गर्न पाउने कामहरू, सुची सहित

निराकरण खबर अछाम : देश संघियतमा गईसकेपछि तीन तहको सरकार छ।
सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो। स्थानीय तहको मातहतमा रहेका वडा कार्यालयले देहाय बमोजिमको कार्य गर्न पाउने अधिकार रहेकोे छ।

स्थानीय तह अन्तर्गत वडाले देहाय वमोविजमका विषयमा सिफारिश वा प्रमाणित गर्ने:

१. नाता प्रमाणित
२. नागरिकताको सिफारिश र
नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका
लागि सिफारिश गर्ने ।
३. बहाल करको लेखाजोखा
सिफारिश गर्ने ।
४. कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने ।
५. मोही लगत कट्टा सिफारिश गर्ने

६. घर जग्गा करको लेखाजोखा
सिफारिश गर्ने ।
७. जन्म मिति प्रमाणित गर्ने ।
८. व्यापार व्यवसाय बन्द भएको
वा संचालन नभएको वा ब्यापार
व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिश
गर्ने ।

९. मिलापत्र कागज गराउने निवेदन
दर्ता सिफारिश गर्ने ।
१०. विवाह प्रमाणित, अविवाहित
प्रमाणित गर्ने ।
११. निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य
उपचार सिफारिश गर्ने ।
१२. आफ्नो अधिकारक्षेत्रका
विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारिश
तथा प्रमाणित गर्ने ।
१३. घर पाताल प्रमाणित गर्ने ।
१४. व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित
गर्ने ।

१५. पुर्जामा घरकायम गर्ने
सिफारिश गर्ने ।
१६. फरक, फरक नाम, थर, जन्म
मिति सिफारिश र प्रमाणित÷दुवै
नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने
सिफारिश गर्ने ।
१७. नाम, थर, जन्म मिति
संसोधनको सिफारिश गर्ने ।
१८. जग्गा धनीपुर्जा हराएको
सिफारिश गर्ने ।
१९. कागज र मन्जुरीनमा प्रमाणित
गर्ने ।
२०. कित्ताकाट सिफारिश गर्ने ।
२१. संरक्षक प्रमाणित तथा
संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक
सिफारिश गर्ने ।
२२. जीवितसँगको नाता प्रमाणित
गर्ने ।
२३. हकवाला वा हकदार प्रमाणित
गर्ने ।
२४. नामसारी सिफारिश गर्ने ।
२५. जग्गाको हक सम्बन्धी
सिफारिश (सार्वजनिक, ऐलानी तथा
पर्ति जग्गा बाहेक) गर्ने ।
२६. मृतकसँगको नाता प्रमाणित,
सर्जमिन, सिफारिश गर्ने ।
२७. उद्योग ठाउँसारी सिफारिश
गर्ने ।

२८. जीवित रहेको सिफारिश गर्ने ।
२९. पूर्व प्राथमिक विद्यालय
खोल्ने सिफारिश गर्ने ।
३०. जग्गा मूल्यांकन सिफारिश
प्रमाणित गर्ने ।
३१. विद्यालयको कक्षा बृद्धि
सिफारिश गर्ने ।
३२. पालन पोषण सिफारिश गर्ने ।
३३. वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता
सिफारिश गर्ने ।

३४. आर्थिक अवस्था कमजोर वा
विपन्नता प्रमाणित–आर्थिक
अवस्था बलियो वा सम्पन्नता
प्रमाणित गर्ने ।
३५. विद्यालय ठाउँसारी सिफारिश
गर्ने ।

३६. धारा तथा विद्युत जडान
सिफारिश गर्ने ।
३७. प्रचलित कानुन अनुसार
प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको
अन्य सिफारिश वा प्रमाणित गर्ने ।

तपाईको प्रतिक्रिया